logo dofinansowania

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/215

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku niemieckim, holenderskim oraz szwedzkim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 62 873,66 zł

Wysokość dofinansowania: 31 436,83 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/216

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku hiszpańskim oraz holenderskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 60 381,14 zł

Wysokość dofinansowania: 30 190,57 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/217

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku duńskim, niemieckim oraz francuskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 62 481,36 zł

Wysokość dofinansowania: 31 240,68 zł

 

Tytuł projektu: Opracowanie nowego kompozytowego laminatu na bazie materiałów pochodzących z recyklingu, do produkcji nowej linii piwniczek ogrodowych

Beneficjent: SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-22-0060/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Wartość projektu: 492 000.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 400 000.00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 340 000.00 PLN

 

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej tj. nowego kompozytowego laminatu na bazie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nowej linii piwniczek ogrodowych oraz w celu obniżenia kosztów wytworzenia dotychczasowych ziemianek. W rezultacie jego realizacji Wnioskodawca uzupełni aktualną ofertę produktową o nowy model piwniczek (spiral cellar) oraz zastosuje nowy materiał do budowy obecnie oferowanych w sprzedaży piwniczek sklepieniowych. Pozwoli to firmie obniżyć cenę gotowych produktów, a przez to uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Planowane efekty

Planowane do osiągnięcia rezultaty to głównie:

1) opracowanie projektu i technologii produkcji nowego laminatu wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji,

2) zwiększenie sprzedaży piwniczek poprzez pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania (docelowo również zagranicznych),

3) zbudowanie wizerunku Wnioskodawcy jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie.

 

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

Liczba wprowadzonych innowacji – wartość docelowa: 1;

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – wartość docelowa: 1.

logo pomorskie