Flat Preloader Icon

Orders

Norway Grants logo

TENDER PROCEDURE NO. 02/NORW.19.01.02

OF June 16, 2023

Dear Sirs,

We invite you to submit offers as part of the procurement procedure for the supply of a hull mold for a watercraft and a working boat.

The contract notice was published on June 16, 2023 in the Official Journal of the European Union under number 358152-2023. Link to the announcement:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358152-2023:TEXT:EN:HTML&src=0

The order is implemented as part of the Project: “A new way of building heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fiber” (hereinafter: the Project) implemented by the Employer under the Operational Program NORW.00.00.00 , Priority Axis 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Measure 19.1 New Products and Investments, Sub-measure 19.1.2 Innovations in the area of inland or marine waters – Blue growth.

The documentation of the procedure includes:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik nr 1: Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) [xml]
Załącznik nr 5: Oświadczenie o zachowaniu poufności (dotyczy części 1)
Załącznik nr 6: Karta Budowy Formy (dotyczy części 2)

 
 


PROCEEDING NO. 03/NORW.19.01.02. RET. SELECTION OF A CNC MACHINING CENTER SUPPLIER

ESTIMATION OF THE ORDER VALUE [13/06/2023]

In connection with the planned purchase of a CNC numerically controlled machining center, necessary for the implementation of a new method of building heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fibre, we are asking for a valuation of the Order on the basis of attached specification.

The order will be implemented as part of the project entitled: “A new way of building heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fiber” co-financed from the Operational Program NORW.00.00.00, Priority Axis 19 Norwegian Mechanism Financial 2014-2021, Measure 19.1 New Products and Investments, Sub-measure 19.1.2 Innovations in the area of inland or sea waters – Blue growth.

All information, guidelines, task specification and estimation template can be found in the documentation on estimation No. 05/NORW.19.01.02 available for download at the following links:

[link to download the full content of the query]

[link to download the Estimate Form]

 


PROCEEDING NO. 01/NORW.19.01.02. FOR THE SELECTION OF A CONTRACTOR FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES AND ADVISORY SERVICES

RESULTS OF THE PROCEDURE [March 1, 2023]

The ordering party, SOFIC Sp. z o. o. informs that in the ongoing procurement procedure in in the scope of Parts 1-5 of the contract, the offer from Design and Business was selected as the most advantageous sp. z o. o. from February 27, 2023 submitted in person at the seat of SOFIC Sp. z o. o. at ul. Polytechnic 4/1A in Gdańsk on March 1, 2023 at. 09:26.

Justification for the selection: The offer that received the highest number of points in the selection criteria was selected.

No offer was rejected in the course of the procedure.

No contractors were excluded in the course of the procedure.

The offer selection protocol can be found here.

 


PROCEEDING NO. 01/NORW.19.01.02. FOR THE SELECTION OF A CONTRACTOR FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES AND ADVISORY SERVICES

PROCEEDING [February 21, 2023]

We invite you to submit offers as part of the contract award procedure for the performance of research and development services and consulting services necessary to implement a new method of building heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fibre.

The order will be implemented as part of the project entitled: “A new way of building heavy- duty vessels based on additive printing from an ecological crystal composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fiber” co-financed from the Operational Program NORW.00.00.00, Priority Axis 19 Norwegian Mechanism Financial 2014-2021, Measure 19.1 New Products and Investments, Sub-measure 19.1.2 Innovations in the area of inland or sea waters – Blue growth.

The announcement was published on February 21, 2023. in the Competitiveness Database.

Link to the announcement: https://bazaaktywosci.fundusze Europejskie.gov.pl/ogloszenia/146775

 

The specification of the terms of the inquiry along with attachments are available for download at the following links:

[link to download the full content of the query]

[download link App. 1 Offer Form]

[download link App. 2 List of performed services]

[download link App. 3 Hardware list]

[download link App. 4 List of persons]

[download link App. 5 Disclaimer]

[download link App. 6 Exclusion Statement]

[download link App. 7 Statement on the information obligation]

 


PROCEEDING NO. 02/NORW.19.01.02. RET. SELECTION OF CONSULTING SERVICES CONTRACTOR

ESTIMATION OF THE ORDER VALUE [03.11.2022]

In connection with the planned purchase of consulting services necessary to implement a new method of construction of heavy- duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fibre, we are asking for a valuation of the above-mentioned works on the basis of attached specification.

The order will be implemented as part of the project entitled:“A new way of building heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fiber" co- financed from the Operational Program NORW.00.00.00, Priority Axis 19 Norwegian Mechanism Financial 2014-2021, Measure 19.1 New Products and Investments, Sub-measure 19.1.2 Innovations in the area of inland or sea waters – Blue growth.

All information, guidelines, task specification and estimation template can be found in the documentation on estimation No. 02/NORW.19.01.02 available for download at the following links:

[link to download the full content of the query]

[link to download the Estimate Form]

 


PROCEEDING NO. 01/NORW.19.01.01. RET. SELECTION OF A CONTRACTOR FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES ESTIMATION OF THE 

ORDER VALUE [03.11.2022]

In connection with the planned purchase of research and development services necessary to implement a new method of construction of heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fibre, we are asking for a valuation of the above-mentioned works based on the attached specification.

The order will be implemented as part of the project entitled: “A new way of building heavy-duty vessels based on additive printing from an ecological crystalline composite based on a mineral binder reinforced with oriented steel fiber” co- financed from the Operational Program NORW.00.00.00, Priority Axis 19 Norwegian Mechanism Financial 2014-2021, Measure 19.1 New Products and Investments, Sub-measure 19.1.2 Innovations in the area of inland or sea waters – Blue growth.

All information, guidelines, task specification and estimation template can be found in the documentation on estimation No. 01/NORW.19.01.01 available for download at the following links:

[link to download the full content of the query]

[link to download the Estimate Form]

 
 


logo sofic waterlife technology

POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 02/NORW.19.01.02 

Z DNIA 16.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę formy kadłuba jednostki pływającej oraz łodzi roboczej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.06.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 358152-2023. Link do ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358152-2023:TEXT:EN:HTML&src=0

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: ,Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” (dalej: Projekt) realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Dokumentacja postępowania obejmuje:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik nr 1: Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) [xml]
Załącznik nr 5: Oświadczenie o zachowaniu poufności (dotyczy części 1)
Załącznik nr 6: Karta Budowy Formy (dotyczy części 2)