Logo SPEKTRUM - Pomorski System usług Doradczych

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Opublikowano dnia 23.05.2023r.

SOFIC Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 246.000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150.000,00 zł

logo mikrogranty

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Opublikowano dnia 14.04.2023r.

Przedstawiamy Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Rozstrzygnięcie

logo mikrogranty

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Opublikowano dnia 31.03.2023r.

Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące realizowanego przez nas projektu „μGranty B + R dla Przedsiębiorstw”.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w zamieszczonych plikach:

Zapytanie ofertowe

– Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych

Wzór umowy na przeprowadzenie prac BR 

Oświadczenia

Wykaz usług

Wykaz kadry

logo mikrogranty

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Firma Sofic Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Całkowita wartość  projektu: 200 000 zł netto

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 zł netto

logo mikrogranty

Nazwa Grantobiorcy: SOFIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy: UDG-SPE.01.2020/036

Okres realizacji: 13.08.2020-30.06.2021

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Sofic poprzez zakup usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 od Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanych w systemie SPEKTRUM

Całkowita kwota projektu: 38 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 36 100,00 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/215

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku niemieckim, holenderskim oraz szwedzkim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 62 873,66 zł

Wysokość dofinansowania: 31 436,83 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/216

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku hiszpańskim oraz holenderskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych”

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 60 381,14 zł

Wysokość dofinansowania: 30 190,57 zł

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/217

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa,

Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Sofic Sp. z  o. o. na rynku duńskim, niemieckim oraz francuskim poprzez udział w międzynarodowych misjach gospodarczych

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 62 481,36 zł

Wysokość dofinansowania: 31 240,68 zł

Tytuł projektu: Opracowanie nowego kompozytowego laminatu na bazie materiałów pochodzących z recyklingu, do produkcji nowej linii piwniczek ogrodowych

Beneficjent: SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-22-0060/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość projektu: 492 000.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 400 000.00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 340 000.00 PLN

 

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej tj. nowego kompozytowego laminatu na bazie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nowej linii piwniczek ogrodowych oraz w celu obniżenia kosztów wytworzenia dotychczasowych ziemianek. W rezultacie jego realizacji Wnioskodawca uzupełni aktualną ofertę produktową o nowy model piwniczek (spiral cellar) oraz zastosuje nowy materiał do budowy obecnie oferowanych w sprzedaży piwniczek sklepieniowych. Pozwoli to firmie obniżyć cenę gotowych produktów, a przez to uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Planowane efekty

Planowane do osiągnięcia rezultaty to głównie:

1) opracowanie projektu i technologii produkcji nowego laminatu wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji,

2) zwiększenie sprzedaży piwniczek poprzez pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania (docelowo również zagranicznych),

3) zbudowanie wizerunku Wnioskodawcy jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie.

 

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

Liczba wprowadzonych innowacji – wartość docelowa: 1;

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – wartość docelowa: 1.

 
logo pomorskie