Zamówienia

Norway Grants logo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 03/NORW.19.01.02

Sofic Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu nr 03/NORW.19.01.02 wpłynęła 1 oferta, złożona przez Robotics Avenue Sp. z o.o. (z ceną: 1.305.000 zł netto), i oferta ta została wybrana w dniu 20.10.2023 r. jako najkorzystniejsza. 

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 02/NORW.19.01.02

Sofic Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu nr 02/NORW.19.01.02 wpłynęła 1 oferta, złożona przez Dalgaren Sp. z o.o. (z ceną w cz. 1: 252.000 zł netto i w cz. 2: 697.000 zł netto), i oferta ta – w ramach obu części postępowania – została wybrana w dniu 5.09.2023 r. jako najkorzystniejsza.  

 

 


POSTĘPOWANIE NR 03/NORW.19.01.02. NA WYBÓR DOSTAWCY CENTRUM OBRÓBCZEGO STEROWANEGO NUMERYCZNIE CNC Z DNIA 22.08.2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę centrum obróbczego sterowanego numerycznie CNC.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.08.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 160-506676.Link do ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506676-2023:TEXT:PL:HTML.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: ,Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” (dalej: Projekt) realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth. 

Dokumentacja postępowania

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1: Projektowane postanowienia umowy 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w formacie PDF

Załącznik nr 4: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w formacie *xml 

Załącznik nr 5: wykaz doświadczenia
Załącznik nr 6: wykaz osób 
Załącznik nr 7: oświadczenie o aktualności informacji

 
 
 


POSTĘPOWANIE NR 02/NORW.19.01.02. NA WYBÓR DOSTAWCY FORMY KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ I ŁODZI ROBOCZEJ – INFORMACJE Z DNIA 19.07.2023 r.

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w postępowaniu nr 02/NORW.19.01.02 na wybór Wykonawcy dostawcy formy kadłuba jednostki pływającej i łodzi roboczej, Zamawiający informuje, że do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 358152-2023, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały dodane ogłoszenia o sprostowaniu (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420513-2023:TEXT:PL:HTML oraz https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433502-2023:TEXT:PL:HTML – dot. zmiany terminu składania ofert).

Ponadto Zamawiający informuje, że w dokumentach:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
ZAŁĄCZNIK NR 1: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

wprowadzone zostały drobne korekty/doprecyzowania (zaznaczone ww. dokumentach kolorem zielonym). 

Zmienione dokumenty zostały także wprowadzone do katalogu dokumentacji postępowania załączonej do pierwotnego ogłoszenia (poniżej). 

 
 
 


POSTĘPOWANIE NR 02/NORW.19.01.02. NA WYBÓR DOSTAWCY FORMY KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ I ŁODZI ROBOCZEJ – ZMIANA ZAPYTANIA Z DNIA 13.07.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający wprowadza do dokumentacji postępowania zmiany polegające na korekcie omyłek pisarskich oraz doprecyzowaniu, wyjaśnieniu lub uściśleniu niektórych zapisów w SWZ, proponowanych warunkach umowy oraz w formularzu oferty. Szczegółowy opis zmian znajduje się w pliku: OPIS ZMIAN W ZAPYTANIUDodatkowo dodane lub zapisy zostały zaznaczone kolorem czerwonym zmienione w poszczególnych dokumentach (nie dotyczy to zapisów usuniętych).

Skorygowane dokumenty znajdują się w poniższych plikach:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
ZAŁĄCZNIK NR 1: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2: FORMULARZ OFERTY

a dodatkowo zostały wprowadzone do katalogu dokumentów załączonych do pierwotnego ogłoszenia (poniżej).

Zamawiający przedłuża także termin składania ofert z 19.07.2023 r. na 24.07.2023 r. (godz. 9:00).

 
 


POSTĘPOWANIE NR 02/NORW.19.01.02. NA WYBÓR DOSTAWCY FORMY KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ I ŁODZI ROBOCZEJ Z DNIA 16.06.2023

UWAGA: Korekta zapytania z dnia 19.07.2023 r. zgodnie z ogłoszeniem powyżej.

UWAGA: Zmiana zapytania z dnia 13.07.2023 r. zgodnie z ogłoszeniem powyżej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę formy kadłuba jednostki pływającej oraz łodzi roboczej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.06.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 358152-2023. Link do ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358152-2023:TEXT:EN:HTML&src=0

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: ,Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” (dalej: Projekt) realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Dokumentacja postępowania po zmianach z 13.07.2023 r. i i 19.07.2023 r.  obejmuje:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik nr 1: Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) [xml]
Załącznik nr 5: Oświadczenie o zachowaniu poufności (dotyczy części 1)
Załącznik nr 6: Karta Budowy Formy (dotyczy części 1)

WERSJE ARCHIWALNE (do 19.07.2023 r.)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik nr 1: Projektowane postanowienia umowy

 

WERSJE ARCHIWALNE (do 12.07.2023 r.)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
Załącznik nr 1: Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 

 
 
 


POSTĘPOWANIE DOT. WYBORU DOSTAWCY CENTRUM OBRÓBCZEGO STEROWANEGO NUMERYCZNIE CNC

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 05/NORW.19.01.02.  Z DNIA 13.06.2023

W związku z planowanym zakupem centrum obróbczego sterowanego numerycznie CNC, niezbędnego do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty opartego o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny realizacji Zamówienia na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 05/NORW.19.01.02 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]

 
 


POSTĘPOWANIE DOT. WYBORU DOSTAWCY ŁODZI ROBOCZEJ

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMOWIENIA NR 04/NORW.19.01.02. Z DNIA 30.03.2023

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym zakupem łodzi roboczej, niezbędnej do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty opartego o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny realizacji Zamówienia na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 04/NORW.19.01.02.

 
 

ŁODZI 

POSTĘPOWANIE DOT. WYBORU DOSTAWCY FORMY KADŁUBA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMOWIENIA NR 03/NORW.19.01.02. Z DNIA 30.03.2023

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym zakupem formy kadłuba jednostki pływającej, niezbędnym do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty opartego o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny realizacji

Zamówienia na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 03/NORW.19.01.02.

 
 


POSTĘPOWANIE NR 01/NORW.19.01.02. NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH i USŁUG DORADCZYCH Z DNIA 21.02.2023 

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług badawczo-rozwojowych oraz usług doradczych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 21.02.2023r. w Bazie konkurencyjności. Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146775 

Specyfikacja warunków zapytania wraz z załącznikami dostępne są do pobrania pod poniższymi linkami:

 

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Zał. 1 Formularz oferty]

[link do pobrania Zał. 2 Wykaz zrealizowanych usług]

[link do pobrania Zał. 3 Wykaz sprzętów]

[link do pobrania Zał. 4 Wykaz osób]

[link do pobrania Zał. 5 Oświadczenie o braku powiązań]

[link do pobrania Zał. 6 Oświadczenie dot. wykluczenia]

[link do pobrania Zał. 7 Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego]

 
 


WYNIKI POSTĘPOWANIA Z DNIA 01.03.2023

Zamawiający firma SOFIC Sp. z o. o. informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie Części 1-5 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 27.02.2023r. złożona osobiście w siedzibie firmy SOFIC Sp. z o.o. przy ul. Politechnicznej 4/1A w Gdańsku w dn. 01.03.2023r. o godz. 09:26.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

Protokół wyboru oferty można zobaczyć tutaj.

 
 


POSTĘPOWANIE DOT. WYBORU WYKONAWCY USŁUG DORADCZYCH

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 02/NORW.19.01.02. Z DNIA 03.11.2022

W związku z planowanym zakupem usług doradczych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania w/w prac na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 02/NORW.19.01.02 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]

 


POSTĘPOWANIE  DOT. WYBORU WYKONAWCY USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 01/NORW.19.01.01.  Z DNIA 03.11.2022

W związku z planowanym zakupem usług badawczo-rozwojowych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania w/w prac na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 01/NORW.19.01.01 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]

 
 


logo sofic waterlife technology