Flat Preloader Icon

Zamówienia

Norway Grants logo

POSTĘPOWANIE NR 01/NORW.19.01.02. NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH i USŁUG DORADCZYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA [01.03.2023r.] 

Zamawiający firma SOFIC Sp. z o. o. informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie Części 1-5 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Design and Business sp. z o. o. z dn. 27.02.2023r. złożona osobiście w siedzibie firmy SOFIC Sp. z o.o. przy ul. Politechnicznej 4/1A w Gdańsku w dn. 01.03.2023r. o godz. 09:26.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która w kryteriach wyboru otrzymała największą ilość punktów.

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

W toku postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.

Protokół wyboru oferty można zobaczyć tutaj.

 
 


POSTĘPOWANIE NR 01/NORW.19.01.02. NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH i USŁUG DORADCZYCH

POSTĘPOWANIE [21.02.2023]

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług badawczo-rozwojowych oraz usług doradczych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 21.02.2023r. w Bazie konkurencyjności. Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146775 

Specyfikacja warunków zapytania wraz z załącznikami dostępne są do pobrania pod poniższymi linkami:

 

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Zał. 1 Formularz oferty]

[link do pobrania Zał. 2 Wykaz zrealizowanych usług]

[link do pobrania Zał. 3 Wykaz sprzętów]

[link do pobrania Zał. 4 Wykaz osób]

[link do pobrania Zał. 5 Oświadczenie o braku powiązań]

[link do pobrania Zał. 6 Oświadczenie dot. wykluczenia]

[link do pobrania Zał. 7 Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego]

 
 


POSTĘPOWANIE NR 02/NORW.19.01.02. DOT. WYBORU WYKONAWCY USŁUG DORADCZYCH

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA [03.11.2022]

W związku z planowanym zakupem usług doradczych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania w/w prac na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 02/NORW.19.01.02 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]

 


POSTĘPOWANIE NR 01/NORW.19.01.01. DOT. WYBORU WYKONAWCY USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA [03.11.2022]

W związku z planowanym zakupem usług badawczo-rozwojowych, niezbędnych do wdrożenia nowego sposobu budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny wykonania w/w prac na podstawie załączonej specyfikacji.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym” dofinansowanego z Program operacyjny NORW.00.00.00, Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacja zadania oraz wzór szacunku znajdują się w dokumentacji dotyczącej szacowania NR 01/NORW.19.01.01 dostępnej do pobrania pod poniższymi linkami:

[link do pobrania pełnej treści zapytania]

[link do pobrania Formularza szacowania]

 
 


logo sofic waterlife technology